Odborné sociální poradenství Zvládání vzteku

(je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Poslání služby

Posláním služby je podpora a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jejichž životní návyky a způsob života vedou ke konfliktu se společností. Jedná se o lidi, kteří mají problém se zvládáním vzteku v blízkých vztazích, o lidi, kteří se dopouštějí násilí na blízkých osobách nebo mají obavu, že by se násilí mohli dopustit. Dalším posláním je zlepšit kvalitu jejich života a blízkých vztahů. Jedná se o ambulantní formu služby.

Cílová skupina

 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
 • Pachatelé trestné činnosti.

Hlavní cílovou skupinou jsou primárně dospělí muži z celé ČR (primárně Praha, Středočeský a Plzeňský kraj) kteří se v posledních 12 měsících dopustili násilí v blízkých vztazích nebo mají obavu, že by se násilí mohli dopustit. Další součástí cílové skupiny jsou též ženy, které se dopouštějí násilí, a které také mohou využít odborného sociálního poradenství, včetně jeho terapeutické složky. Další důležitou skupinou projektu jsou partneři a partnerky, případně (ex)partneři/ky klientů. S těmi je pracováno formou individuálních konzultací bez terapie.

Problémy s násilným chováním vyskytující se v cílové skupině mají různou intenzitu – od mužů, kteří mají za sebou ojedinělé násilné epizody, až po pachatele závažného násilí (např. vykázané policií ze společného obydlí apod.). Důležité je, že tyto osoby často nejsou v péči žádné jiné sociální či zdravotní služby, a pokud jsou, nejedná se o službu, která by jako prioritní problém řešila násilí. Tito lidé se často nachází na hraně nebo za hranou nepříznivé sociální situace, která je důsledkem jejich násilného chování (rozpad vztahu, ztráta bydlení či zaměstnání, ztráta kontaktu s dětmi, závislostní chování, psychické problémy aj.). Jsou-li tyto důsledky řešeny bez problému, který spočívá v násilném jednání, dochází k jeho opakování a eskalaci problému i jeho důsledků. Násilí ve vztazích má pak samozřejmě důsledky mnohem širší, a to především u osob, které jsou mu vystaveny. Služba proto pracuje také s (zejména) partnerkami klientů. Bezpečí osob vystavených násilí je vždy na prvním místě.  

Násilí ve vztazích, kterého se klienti z cílové skupiny dopouští, je způsobeno (a multiplikováno) více faktory. Sklony k násilnému jednání podporují různé příčiny a situační faktory: okolní společnost (např. úroveň respektu ženám), výchova (zanedbání, týrání v dětství, kriminální prostředí v dospívání), současná situace (chudoba, nezaměstnanost), psychická i somatická onemocnění (např. neléčená deprese), úroveň stresu a neschopnost relaxace, nezvládání emocí a frustrace, špatná kvalita komunikace v partnerských vztazích, nadužívání alkoholu a drog, dále také např. zvýšená hladina testosteronu apod. Tyto okolnosti částečně podmiňují a vysvětlují (a samozřejmě nikoliv omlouvají) násilné chování.

Nezvládnutý vztek má negativní dopady nejen na oběti násilného jednání, ale také přímo na cílovou skupinu. Vztek vyvolává fyziologickou reakci těla, tzv. „fight or flight“, při níž jsou uvolňovány mobilizační hormony jako adrenalin, noradrenalin nebo steroid kortizol. Okamžitý účinek zahrnuje zvýšenou srdeční činnost, snížení činnosti trávicího traktu, zúžení zorného pole (tunelové vidění), zhoršení sluchu, zvýšení krevního oběhu, zvýšení srážlivosti krve.

Dlouhodobé vystavení stresovým hormonům často vede do začarovaného kruhu vzájemně se posilujících negativních emocí a fyziologických projevů (chronické záněty, poruchy spánku, metabolické poruchy či kardiovaskulární onemocnění). Osoby, především muži, kteří projevují známky destruktivního vzteku, mají vyšší pravděpodobnost výskytu ischemické choroby srdeční (nedokrevnosti), která se mj. projevuje bolestmi na hrudi a může vést k infarktu.

Důležitým aspektem je také určitá nepřipravenost (zejména) mužů poradit si s problémy a obtížemi plynoucími ze vztahů. Např. v období rozvodu – jedné z nejkrizovějších životních situací – si muži říkají o pomoc a podporu dvakrát méně než ženy.

Působnost sociální služby

Služba je nadregionální, lokálně působí v Praze a Plzni. Služba je však dostupná v online režimu pro lidi z celé ČR, kteří mohou využít i kapacitně omezené možnosti online a letní intenzivní terapie. Do budoucna bychom rádi službu rozšířili i do dalších krajů a zajistili tak dostupnost služby ve standardním prezenčním režimu ve více lokalitách.

Cíle služby

Obecné cíle služby

 • změna znevýhodňujícího chování uživatele (násilné chování), snížení počtu a závažnosti násilných epizod, kterých se uživatel dopouští
 • práce s blízkými osobami uživatelů dopouštějících se násilného chování s cílem zvýšit jejich bezpečí a podporu v obtížné (nevýhodné) životní situaci (kontaktování, zvýšení informovanosti, pomoc při vyhledání odpovídající služby)

Konkrétní cíle služby

 • Zmapování násilí probíhajícího ze strany klienta a rizik z něj plynoucích.
 • Zastavení probíhajícího násilí ze strany klienta a dosažení signifikantní změny ve frekvenci a intenzitě násilných epizod.
 • Získání základní dovednosti vedoucí ke zlepšení kvality života klienta.
 • Získání a rozvíjení funkčních sociálních dovedností, které vedou ke zlepšení kvality blízkých vztahů.
 • Získání základní znalosti o emocích a dovednosti, jak s emocemi zacházet.
 • Získání základních nástrojů pro lepší zvládání emocí.
 • Získání náhledu na další faktory, které mohou působit násilí (celkové duševní rozpoložení klienta, vztah k ženám, vlastní traumata apod.).
 • Zvýšení povědomí veřejnosti a dalších subjektů o službě a zvýšení povědomí o rizikovosti násilného chování v blízkých vztazích.

Principy služby

Služba je poskytována klientům na základě vlastní žádosti podle principu svobodné volby sociálních služeb. Při poskytování služby jsou respektovány obecné principy poskytování sociálních služeb – důstojnost, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, realizace osobních aspirací osob, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb. Služba je poskytována bezplatně.

Při naplňování poslání a cílů služby ve prospěch klientů se řídíme principy:

 • Spolupráce, úcta a respekt
 • Lidský, profesionální a empatický přístup
 • Záruka individuálního přístupu
 • Důslednost v rámci spolupráce s klientem
 • Spolupráce s rodinou
 • Spolupráce s dalšími organizacemi

Realizace služby v plném rozsahu je podmíněna ochotou klienta propojit případového manažera s blízkou osobou (nejčastěji partnerkou), na které se dopouští násilí. Bez konzultace s touto osobou nelze plnohodnotně ošetřit rizika vyplývající z jednání klienta. Blízká osoba může spolupráci odmítnout bez dopadu na realizaci služby.

Popis služby

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vedoucí ke zlepšení nepříznivé sociální situace, která souvisí s nezvládáním vzteku u klientů a zároveň ke zvýšení kvality blízkých vztahů a života klientů. Dochází k tomu skrze nácvik a uskutečňování dovedností a činností, které mohou být způsobem, jak posílit blízké vztahy klienta a zlepšit zvládání emocí a chování.

Náplň služby

Náplní služby jsou sociálně terapeutické činnosti a odborné sociální poradenství. Cílem je dosažení individuálního cíle klienta dle dopředu dohodnutého plánu. Plán je sestaven s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle klienta. Služba je realizována především ve formě:

 • Individuální konzultace, jejichž součástí je individuální nácvik sociálních a psychických dovedností (rozhovor, řešení konfliktů…)
 • Osvojování technik v rámci individuálních konzultací pro lepší zvládnutí emocí
 • Odborné sociální poradenství, které klientovi pomůže řešit potíže spojené s nezvládnutím vzteku
 • Terapeutická práce

Realizace služby

Klient přichází do služby, kde si nejprve ujasní s pracovníkem služby, že spadá do cílové skupiny. Dále absolvuje vstupní rozhovory. Vstupní fáze služby zahrnuje 3 – 5 konzultací, během kterých je zjišťována klientova motivace, dochází ke zmapování jeho situace a je mu poskytováno individuální poradenství, dále je s ním tvořen individuální plán. Dle domluveného cíle spolupráce pak klient buď pokračuje dále v sociální službě, je mu poskytována terapie, která je součástí sociální služby nebo může být klient předán současně do jiné sociální či zdravotní služby (pokud cíle, které klient chce, nejsou poskytovány v rámci dané sociální služby). Jak v průběhu spolupráce, tak na konci celého procesu dochází s klientem ke zhodnocení plánů a cílů, případně k redefinování cílů. Klient využívá odborného poradenství a podpůrných setkání do doby, než dojde k ukončení služby. K ukončení služby dochází standardně půl roku po absolvování terapeutických služeb. Podpůrná setkání v průběhu šesti měsíců může klient využít třikrát a poté se zúčastnit ukončujícího, tzv. follow up setkání.

Součástí sociální služby je také odborné sociální poradenství pro partnery/ky klientů probíhající také na zcela dobrovolné bázi. To je realizováno skrze individuální setkání, kterých v průběhu spolupráce proběhne celkem 3 – 5. Klient je součástí sociální a terapeutické služby cca rok, poradenství pro partnery/ky tedy probíhá cca 1x 3 měsíce.