Informace o ochraně osobních údajů a pravidlech jejich zpracování v programu Zvládání vzteku

 

Za účelem řádného nakládání s osobními údaji si Vás dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v programu Zvládání vzteku (dále jen Program) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) účinného od 25. května 2018.

Účelem tohoto dokumentu je seznámení uživatelů programu a potenciálních uživatelů programu Zvládání vzteku (dále jen „Uživatel“) s pravidly pro získávání, zpracování a ukládání osobních údajů, a zejména s informacemi o tom, jaké osobní údaje program Zvládání vzteku shromažďuje, k jakým účelům, z jakých zdrojů je získává, jakým způsobem program zajišťuje bezpečnost osobních údajů, jakým způsobem osobní údaje zpracovává, jakým subjektům osobní údaje Uživatelů předává a dále jaká jsou práva Uživatelů ve vztahu k jejich osobním údajům zpracovávaným ze strany programu.

V případě, že budete požadovat vysvětlení nebo více detailů o některé konkrétní oblasti, můžete se na nás obrátit e-mailem na praha@zvladanivzteku.cz.

 

  1. Zpracování osobních údajů

1.1. Poskytování služeb v rámci Programu je možné pouze ve spolupráci s Uživateli a s využitím informací získaných od Uživatelů, viz článek 9 (2) h) GDPR.

1.2. Správcem osobních údajů je Liga otevřených mužů, z.s., se sídlem Dukelských hrdinů 975/14, 170 00, Praha 7, jakožto poskytovatel programu Zvládání vzteku.

1.3. V souladu se zákonnými pravidly pro zpracování osobních údajů Program zpracovává pro řádný výkon své činnosti minimální rozsah osobních údajů svých Uživatelů po minimální zákonem stanovenou dobu, a to způsobem, který nezasahuje do práv Uživatelů nad nezbytnou míru a zajišťuje maximální ochranu a důvěrnost zpracovávaných informací.

1.4. V rámci zpracování osobních údajů dochází při činnosti Programu k jejich shromažďování a ukládání, zpřístupňování oprávněným osobám a institucím, vyhledávání, třídění, kombinování, pozměňování, blokování, archivaci a likvidaci.

1.5. Osobní údaje jsou zpracovány na základě „Smlouvy o účasti v programu Zvládání vzteku“ podepsané oběma smluvními stranami.

1.6. Osobní údaje poskytnuté Programem jsou zpracovávány nejen za účelem poskytnutí služeb, ale i za účelem dalšího zlepšování kvality jeho služeb, jak je upraveno dále v tomto dokumentu.

 

  1. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1. Zpracování osobních údajů je klíčové pro řádné poskytnutí služby a je prováděno v rozsahu nezbytném ke splnění smluvních závazků Programu vůči Uživatelům a k plnění jeho zákonných povinností, příp. k ochraně jeho oprávněných zájmů. V těchto případech není souhlas Uživatele se zpracováním jeho osobních údajů vyžadován.

2.2. V případě kontaktu mezi Programem a Uživatelem či potenciálním Uživatelem zpracovává Program za účelem splnění smluvních a zákonných povinností pro řádné poskytování služeb tyto osobní údaje jeho osoby:

– Jméno a příjmení;

– Datum narození;

– Místo trvalého pobytu;

– Kontaktní údaje (Telefon, E-mail);

– Zvláštní kategorie osobních údajů typu národnost, náboženské vyznání, filosofické přesvědčení a zdravotní stav. Program v rámci této kategorie zpracovává údaje týkající se klientova nezvládaného vzteku a násilného chování v blízkých vztazích, jeho frekvenci a historii. Dále také postoje, hodnoty klienta, jeho jednání ve vypjatých situacích a jejich vývoj v průběhu absolvování programu.

2.3. Program zpracovává taktéž údaje poskytnuté Uživatelem o třetí osobě za splnění zákonných povinností, kdy je zpracování nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas. Zpracování vychází z pokynů uvedených v dokumentu „Minimální standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice“, který vydal Úřad vlády České republiky. Jedná se o tyto údaje:

– Jméno, příjmení a kontaktní telefon partnerky Uživatele či jiné blízké ohrožené osoby

 

  1. Účely zpracování

3.1. Zpracování osobních údajů Uživatelů je prováděno primárně za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností Programu.

3.2. Za účelem splnění výše uvedených povinností a smluvních závazků je Program povinen zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu bez souhlasu Uživatele. Jedná se zejména o následující zpracování osobních údajů nutné k poskytování poradenství na základě uzavřených smluv a zákonných povinností:

  1. a) Při dobrovolné, doporučené či soudem nařízené účasti v Programu

– individuální a skupinová terapie.

  1. b) Při vědeckém výzkumu:

– spolupráce s výzkumnou agenturou a výzkumným pracovištěm, při níž jsou výstupy užívány v mezinárodních srovnáních, na konferencích, ve výročních zprávách apod., vždy přísně pseudonymizovaně.

 

  1. Lhůty

4.1. Osobní údaje Program uchovává pouze po dobu trvání smlouvy o poskytování odborného poradenství či soudem nařízené terapie a po dobu 10 let od okamžiku zániku smlouvy či ukončení soudem nařízené terapie. Tato doba vychází z obecné objektivní promlčecí lhůty pro případné uplatnění majetkových práv vsouladu s § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.2. Po uplynutí úložní lhůty jsou veškeré osobní údaje Uživatele zlikvidovány nebo anonymizovány, čímž je identifikace osoby a možnost užití jejích osobních údajů trvale znemožněna.

 

  1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

5.1. Program přijal organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů svých Uživatelů.

5.2. Osobní údaje zpracovávané Programem papírovou formou jsou uchovávány v uzamykatelné skříni v uzamykatelné kanceláři v sídle nebo pobočkách Programu.

5.3. K osobním údajům Uživatele má přístup pouze Správce údajů, jehož zaměstnanci jsou poučení o mlčenlivosti.

5.4. V případě, že by i přes tato přijatá opatření došlo k vzniku škody způsobené nesprávným zpracováním, zpřístupněním nebo zveřejněním osobních údajů, Program se zavazuje poskytnout veškerou součinnost Uživateli k odstranění závadného stavu.

5.5. V případě, že dojde k neoprávněnému zásahu nebo úniku osobních údajů Uživatele a taková situace bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody Uživatele, Program má povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu (do 72 hodin) oznámit Uživateli a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.6. Oznámení podle bodu 5.4 se nevyžaduje, je-li splněna některá z těchto podmínek:

– Program zavedl technická a organizační ochranná opatření, na základě nichž jsou osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování nebo pseudonymizace a tato opatření byla použita;

– Program přijal následná opatření, která zajistí, že riziko pro práva a svobody Uživatele se neprojeví.

 

  1. Zpřístupnění a zpracování třetími osobami

6.1. Za účelem splnění povinností plynoucích ze smlouvy o poskytování odborného poradenství a zákonných povinností předává Program osobní údaje Uživatelů následujícím subjektům:

– OSPOD,
– soud,
– Policie ČR

6.2. Informace jsou poskytovány na základě jejich předchozího vyžádání výše uvedenými institucemi v případě, že byl Program Uživateli doporučen nebo nařízen, a obsahují informace o průběhu terapie a spolupráci s Uživatelem.

6.3. Za účelem zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů a splnění zákonných povinností při ukládání a archivaci využívá Program zabezpečený elektronický systém poskytovaný externí firmou sídlící na území Evropské unie. Tato firma je tzv. Zpracovatel osobních údajů a Program má se Zpracovatelem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

 

  1. Práva a povinnosti Uživatele

7.1. V případě, že se Uživatel domnívá, že Program provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromí či jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Uživatel zaslat Programu námitku nebo jej požádat o vysvětlení oznámením učiněným na adrese praha@zvladanivzteku.cz a dále požadovat, aby Program zajistil nápravu. Nápravou se rozumí zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

7.2. O provedených změnách, opravách, doplnění nebo výmazech osobních údajů informuje Program všechny zpracovatele a příjemce uvedené v článku 6.1. a bez zbytečného odkladu s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo by takové informování vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Program informuje Uživatele o těchto příjemcích, jen pokud to bude Uživatel požadovat.

7.3. Uživatel má právo požadovat od Program sdělení, jaké osobní údaje o něm zpracovává. Program sdělí informaci Uživateli bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. V případě, že by poskytnutí informací v uvedené lhůtě nebylo možné, vyrozumí o tom Program Uživatele včetně informace o důvodech bránících splnění předepsané lhůty. Za poskytnutí informací může Program požadovat po Uživateli pouze úhradu administrativních nákladů nepřesahujících náklady na poskytnutí informací Uživateli.

7.4. Program ukončí zpracování a vymaže osobní údaje Uživatele v případě, že:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

– Uživatel odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

– Uživatel vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování;

– osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

– osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu vztahující se na Program.

7.5. Program není povinen provést výmaz osobních údajů, jestliže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely a pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

7.6. Za účelem zpracovávání přesných a pravdivých osobních údajů je Uživatel povinen informovat Program o změně svých osobních údajů.

7.7. V případě, že Uživatel nebude spokojený s postupem Programu v rámci uplatnění práva na poskytnutí informací, může se obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).