Upoutávka na knihu neurovědce a psychiatra Bruce D. Perryho a televizní moderátorky Oprah Winfrey. Autorem je Michal Vybíral, psychoterapeut a spoluzakladatel LOMu.

Ústředním tématem knihy jsou traumata a případný vliv, který mohou mít na naše jednání i prožívání. Na stánkách LOMu se knize věnujeme hned z několika důvodů:

 1. S tématem traumatizace se setkáváme při práci s muži i se ženami v rámci programu Zvládání vzteku (více na www.ZvladaniVzteku.cz).
 2. Jejich vliv na pozdější život nepřekvapivě řešíme i při práci s dospívajícími z dětských domovů v programu Patron (více na www.iPatron.cz).  
 3. V neposlední řadě pak řešíme vliv traumatu i ve všech našich rozvojových kurzech pro muže, na workshopech věnovaných práci s agresí, i při individuální konzultační práci. (více na www.ilom.cz/kurzy/).

Téma traumatu a jeho vlivu na život se v současnosti čím dál více dostává do centra pozornosti psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů, neurologů a dalších odborníků. Mezi výrazné osobnosti v této oblasti patří například Gabor Maté, velmi uznávaný kanadský lékař a psychoterapeut, který se proslavil například knihou a filmem „Moudrost traumatu“ nebo právě Bruce Perry, americký neurovědec, psychiatr a spoluautor knihy „Co se ti stalo?,“ který se tomuto tématu věnuje již poněkolikáté.

Kniha „Co se ti stalo?“ má neobvyklý a osobitý formát. Je pojatá jako rozhovor, který s Brucem Perrym vede známá americká moderátorka Oprah Winfrey. Spolupráce těchto dvou osobností trvá již 30 let. Osobní zážitky Oprah Winfrey z jejího traumatického dětství i z dospělého života tvoří živé pozadí neurologickým a psychoterapeutickým poznatkům doktora Perryho. Příkladem může být její strach z noční samoty, který doktor Perry spojuje s napadením jí a její babičky, které moderátorka zažila v dětství. (s. 123-127).

Oprah do knihy navíc přináší řadu zajímavých podnětů a zkušeností, které čerpá z nesčetných rozhovorů s lidmi, kteří s ní svá traumata sdíleli jak v rámci jejího televizního pořadu, tak i při její práci s mladými dívkami v Jižní Africe.

KNIHA SE ZAMĚŘUJE NA DVĚ ÚSTŘEDNÍ TÉMATA:

 1. Prvním z nich je snaha vysvětlit, jaký je vliv traumatických událostí na vývoj mozku a naše jednání v dalších letech života. Důležité je, že zkoumání probíhá prostřednictvím otázky „Co se Ti stalo?“ namísto „Co to se mnou je?“.
 2. Druhým tématem je pak snaha o psychické uzdravení tváří v tvář prožitým traumatům.

Jak píší autoři v úvodu, kniha je určena každému, kdo má matku, otce, partnera nebo dítě, kteří prožili trauma, všem, kteří trauma prožili sami, i těm, kteří jen chtějí lépe porozumět sami sobě i druhým.Nabízím vám několik postřehů a myšlenek, které mě oslovily. Souvisí s muži a s LOMem, a snad mohu být inspirujícími i pro vás:

 1. Doktor Perry trauma definuje jako událost nebo sled událostí, které v těle vyvolávají extrémní nebo dlouhodobou stresovou reakci. (s. 100 ad.). Traumata z raného dětství a prenatálního období mají obzvláště významný dopad, protože mozek se v těchto obdobích rychle vyvíjí, a je tak vůči účinkům traumatických zážitků zranitelnější. Výzkumy z USA naznačují, že značná část populace, přibližně 40-60 %, ve svém životě zažila traumatické události.
 2. Z pozice neurovědce doktor Perry opakovaně používá zjednodušené, pro laika velmi srozumitelné modely mozku a vysvětluje, jak se mozek chová ve stresových situacích a jak se jeho chování liší v případě stresové situace, která je zatížena nezpracovanými traumatickými prožitky. (s. 27, 52, 146, 147 aj.) Klíčovou myšlenkou je, že během stresových událostí připomínajících traumata z minulosti jsou vyšší mozkové funkce (mozková kůra a limbický systém) dočasně „vypnuty“ a kontrolu nad nimi přebírají primitivnější, tedy vývojově starší části mozku (mezimozek a mozkový kmen). To může vést k tomu, že emocionální reakce převáží nad racionálním myšlením.
 3. Tyto vývojově starší části našeho mozku vyhodontí přítomnou situaci jako ohrožující až nebezpečnou, a snaží se nás chránit tím, že volí mezi útokem (tedy často násilným chováním, se kterým se setkáváme například u mužů jednajícími násilně v blízkých vztazích) a útěkem. Útěk může mít podobu konvenčního odchodu ze situace nebo se může projevit jako „zamrznutí“ či častěji jako vyhýbavé chování. Toto vyhýbání se, často spojené s agresivním chováním, je zvláště časté při naší práci s dospívajícími chlapci a dívkami z dětských domovů, kteří se účastní programu Patron. Výzva pro všechny zúčastněné strany – klienty, jejich blízké (včetně patronů a patronek), stejně jako vychovatele a terapeuty – spočívá v rozpoznání spouštěčů, které takové „přehnané reakce“ podněcují.
  Ačkoliv při normálním fungování mozku je tato reakce jasně přehnaná i pro toho, kdo se jí dopouští, v zápalu okamžiku převáží nižší funkce mozku a seberegulace je nemožná. Mnoha lidem pochopení souvislosti mezi prožitým traumatem a jejich současným chováním přináší úlevu a sebepřijetí. Namísto pocitu jakési „vrozené vadnosti“ si mohou lidé, podobně jako například můj klient, který v mládí napsal píseň s názvem „Vadný kus“, uvědomit, že těžké zkušenosti je formovaly, a my můžeme pracovat na tom, abychom odhalili, o jaké prožitky se jednalo.
 4. Jedním ze stěžejních poznatků knihy je pro mě Perryho přístup ke změně: změny a uzdravení je možné dosáhnout především prostřednictvím velkého množství (mluvíme o tisících) krátkých, opakujících se interakcí, které často netrvají déle než několik vteřin. Podstatnou složkou dlouhodobé změny je navíc vytvoření sítě kontaktů s osobami, které mohou poskytnout vstřícné, podpůrné a zároveň ohraničené a bezpečné opakované interakce. Těmito jedinci mohou být příbuzní, učitelé, vrstevníci, a taky patroni a patronky.

Pokud vás výše uvedené myšlenky zaujaly, můžete si knihu zakoupit nebo vypůjčit. Její čtení vám třeba pomůže k pochopení svých blízkých nebo sebe sama, čímž by se naplnil výše zmíněný záměr autorů.

Co se Ti stalo? Rozhovory o traumatu, psychické odolnosti a uzdravení. Perry, D. B., Winfrey, O. Portál, Praha 2023. Více o knize zde: https://obchod.portal.cz/rozhovory/co-se-ti-stalo/