Ve čtvrtek 1.9.2022 byl zahájen projekt Zvládání vzteku – práce s původci násilí podpořený z Norských fondů. Projekt si klade za cíl zastavení násilí ve vztazích, a to prostřednictvím práce s jeho původci a ochranou osob, které jsou násilím ohroženy. Individuální a skupinová podpora bude během dvacetiměsíční realizace projektu poskytnuta celkem šedesáti mužům a jejich partnerkám.

Hlavním cílem projektu je přispět k primární a sekundární prevenci genderově podmíněného násilí na území ČR a násilí ve vztazích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění terapeutické práce s klienty, kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých partnerkách/partnerech a dětech. Bez práce s původci násilí (zejména muži) nelze násilí ve vztazích (zejména na ženách a dětech) úspěšně zastavit. V rámci projektu budou realizovány celkem 3 psychoterapeutické skupiny vždy pro 10 mužů. Součástí projektu je i rozsáhlé evaluační šetření, které probíhá od samého vstupu klienta a jeho partnera/partnerky do programu až do jeho absolvování.

Program Zvládání vzteku je navázaný na jiné služby zabývající se prací s osobami zasaženými násilím (např. Centrum LOCIKA, Diakonie, IC Praha). Snahou projektu je také zlepšení spolupráce v rámci systému práce s osobami, které se dopouští násilí. Prohloubení sdílení dobré praxe a spolupráce s dalšími aktéry, kteří pracují s tématem násilí ve vztazích (NNO s programy pro násilné osoby, NNO pracující s obětí násilí, OSPOD, Policie ČR, PMS apod.) je základním předpokladem pro zastavení opakujících se epizod násilného chování. Během realizace projektu budou uspořádána čtyři metodická setkání pro odborníky, v rámci kterých budou prezentovány výsledky programu a diskutována témata související s multidisciplinární spoluprací.

 

Program je součástí celoevropské sítě pro práci s násilnými osobami WWP-EN a na základě spolupráce rozvíjí své know-how s kolegy z norské organizace ATV (Alternative til Vold). Prvotním záměrem je prevence násilí a ochrana jeho obětí. Pokud je klient dopouštějící se násilí ve vztahu s aktuální či potenciální obětí násilí, její bezpečí je ošetřeno v rámci úvodního Risk assessmentu (vyhodnocení rizika), případně pak ve spolupráci s organizací poskytující služby obětem domácího násilí, včetně dětí. Metoda zvládání vzteku je založena na přístupu kognitivně-behaviorální terapie a prvků Gestalt terapie. Součástí programu je zvyšování povědomí klientů o formách a dopadech násilí a praktický nácvik technik, které násilí předcházejí. Terapeutická metoda má široké uplatnění a používá se nejen v případech domácího násilí na dospělé osobě, ale je vhodná i pro ty, kteří obtížně zvládají svou agresivitu vůči dětem. Odborné studie se shodují v tom, že děti pravidelně vystavené násilí ze strany rodičů mají mnohem větší předpoklady, že tyto vzorce chování přijmou za vlastní i v dospělosti. Jako rodiče pak mají tendenci používat tělesné tresty, jsou častěji původci domácího násilí a mají větší sklony k dalším formám patologického chování. V případě, že násilí na nich páchané internalizují, stávají se sami v dospělosti velmi snadno obětí násilí.

Projekt je realizován za finanční podpory Norských fondů. www.norskefondy.cz a www.eeagrants.cz